Mobbing Nedir?

Mobbing, çalışma ortamında bir kişinin diğerine yönelik sürekli ve kasıtlı olarak psikolojik veya fiziksel şiddet uyguladığı bir yıldırma yöntemidir. Mobbing, çalışma hayatında önemli bir sorundur çünkü hem çalışanlar hem de işletmeler üzerinde ciddi etkilere neden olabilir. Mobbing, çalışanların ruh sağlığına zarar vererek depresyon, kaygı vb. gibi psikolojik sorunlara sebep olurken, fiziksel sağlık sorunlarına da yol açabilir. Ayrıca, mobbing işletmeler için de önemli bir sorundur çünkü çalışanların verimliliğini düşürür ve işten ayrılma oranlarını artırır. Mobbingin önlenmesi ve çözümü, işletmelerin eğitimler vb. önlemler almasını ve gözlemciler kullanmasını gerektirir.

Mobbingin Tanımı

Mobbing, çalışma ortamında sürekli ve sistematik bir şekilde bir çalışanın diğerleri tarafından zorbalığa, tacize ve haksız davranışlara maruz kalmasıdır. Bu terim, farklı ülkelerde ve kültürlerde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Mobbing, “psikolojik taciz”, “psikolojik şiddet”, “işyeri zorbalığı” gibi isimlerle de anılmaktadır.

Mobbing davranışları genellikle kurbanı hedef alan ama başkalarını da etkileyen yaygın bir sorundur. Bu davranışlar arasında kurbanın özlük dosyasının değiştirilmesi, isimsiz notlar bırakılması, sürekli eleştirilmesi ve kritize edilmesi, iş görevlerinin saçma sapan bir şekilde değiştirilmesi gibi durumlar yer alır. Mobbing, insanların işlerini kaybetmelerine, ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına ve hatta intihara sürüklenmelerine neden olabilir.

Mobbingin Önemi

Mobbing, bir işyeri ortamında çalışanlar arasında yaşanan psikolojik tacizdir. Bu sorun, çalışanların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Mobbing, birçok açıdan zararlı etkilere sahiptir. Hem çalışanlar hem de işletmeler bu sorunla mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Çalışanlar, mobbing nedeniyle işyerindeki verimliliklerini düşürebilirler. Bu sorunun etkileri sadece iş ortamıyla sınırlı kalmayabilir ve çalışanların sosyal hayatlarına da olumsuz bir şekilde yansıyabilir. Ayrıca mobbing, işletmenin sadakatini azaltarak işten ayrılma oranlarını artırabilir. Mobbingin önlenmesi, hem çalışanların hem de işletmelerin yararına olacaktır.

Çalışanlar Üzerindeki Etkileri

Mobbing, çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan ve çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını tehdit eden bir sorundur. Bu durum, çalışanların günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilir ve çalışma ortamının verimliliğine zarar verebilir. Mobbingin çalışanlar üzerindeki etkileri oldukça fazla olabilir.

Öncelikle, mobbingin çalışanların psikolojik sağlığına ciddi zararlar verebileceği bilinmektedir. Ruh sağlığı bozulduğunda, çalışanların iş performansında düşüşler görülebilir. Mobbinge maruz kalan insanlar genellikle kaygı, stres, depresyon gibi ruh sağlığı sorunları yaşayabilir. Bununla birlikte, fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz bir etkisi vardır. Uyku bozuklukları, iştah kaybı ve diğer sağlık sorunları, çalışanların işe odaklanmasını ve performanslarını etkileyebilir.

Çalışanlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra, mobbing işletmeler üzerinde de olumsuz bir etki yaratabilir. Çalışanların verimliliği düştüğünde ve iş performansları kötüleştiğinde, işletmeler finansal kayıplara uğrayabilir. Ayrıca, çalışanların işletmeye olan sadakatleri azaldığından işten ayrılma oranları artabilir.

Psikolojik Etkileri

Mobbingin mağdurları üzerindeki en yaygın etkilerinden biri, ruh sağlığı ile ilgilidir. Maruz kalan kişilerde çeşitli psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, depresyon, kaygı, öfke, huzursuzluk, utanç, korku ve özgüven kaybı gibi sorunlar yaşanabilir.

Bu psikolojik sorunlar, işe karşı duyulan motivasyon ve hatta kişisel yaşama müdahale edebilir. Psikolojik sorunlarla mücadele etmek, bireysel olarak zorlu olabilir ve uzun vadeli terapi gerektirebilir. Bu nedenle, mobbingin önlenmesi, bu psikolojik sorunların ortaya çıkmasını önler ve çalışanların sağlığına yarar sağlar.

Fiziksel Etkileri

Mobbing, fiziksel sağlık üzerinde de çeşitli olumsuz etkilere sahip olabilir. Sürekli stres altında kalmak, uyku düzeninde bozukluğa yol açabilir. Aynı zamanda, mobbing mağdurları genellikle iştah kaybı, kilo kaybı, sindirim sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlarla da karşılaşabilirler. Stres hormonu kortizolün artması, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve sıklıkla hastalanmaya yol açabilir.

Bu sağlık sorunları, çalışanların iş performansını ve üretkenliğini etkileyebilir. Mobbingin fiziksel etkileri, çalışanların genel sağlığına zarar vermesinin yanı sıra, işletmeler için de kayıplara yol açabilir. Çalışanların hastalıklarla boğuşması, işletmenin verimliliğini düşürebilir ve çalışanların sıklıkla işe gelmemesi işletmenin maliyetlerini artırabilir.

 • Mobbing stresi altında kalmak
 • Uyku düzeninde bozukluk
 • Iştah kaybı ve kilo kaybı
 • Sindirim sorunları
 • Baş ağrısı

İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Mobbing, sadece çalışanlar için zararlı bir durum değil, aynı zamanda işletmeler için de oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir. Mobbing, çalışanların verimliliğini ve iş performansını olumsuz etkilediği için işletmelerin karlılığını da düşürebilir. Aynı zamanda, mobbing nedeniyle işten ayrılan çalışanların yerine yeni çalışanların işe alınması, işletmelere ek maliyetler getirir.

Mobbing, işletmelerin itibarını da olumsuz etkileyebilir. İşletmeler, çalışanlarına saygı gösteren, adil ve uygun davranan bir yapıya sahip olmalıdır. Bu nedenle, mobbing, işletmenin etik kurallarına uygun olmadığı için, çalışanların olumsuz düşüncesini tetikleyebilir. Bu, firmanın piyasada sahip olduğu itibarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Verimlilik Kaybı

Mobbing, çalışanların iş performansındaki düşüşe neden olabilir. Mobbinge uğrayan çalışanların motivasyonu ve özgüveni azalır, işlerindeki başarısızlık hissi artar ve ürettikleri iş kalitesi düşer. Ayrıca, mobbinge maruz kalan çalışanlar, işlerine odaklanmakta zorlanabilirler ve iş yerinde bulunmaktan kaçınabilirler. Bu nedenle, işletmeler mobbing vakalarını en aza indirmeli, çalışanların motivasyonunu arttırmak ve üretkenliği korumak için uygun ortamlar sağlamalıdır.

Bunun yanı sıra, mobbinge uğrayan çalışanların iş arkadaşları ile ilişkileri de kötüleşir. Bu durum, iş birliği gerektiren projelerdeki verimliliği ve iş performansını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, işletmeler, mobbingi önlemenin yanı sıra pozitif bir işyeri kültürü oluşturarak iş birliğini teşvik etmelidir. Ayrıca, çalışanların mobbingi rapor etmeleri için açık bir kanal oluşturarak, mobbing vakaları hızlı bir şekilde çözülmelidir.

Çalışan Sadakatinde Kayıp

Mobbingin en önemli etkilerinden biri, çalışanların işletmeye karşı sadakatini azaltmasıdır. Mobbinge maruz kalan çalışanlar, işletmelerine olan güvenlerini kaybettikleri için genellikle işten ayrılmayı tercih ederler. Bunun sonucunda işletme, nitelikli çalışanlarını kaybeder ve işten ayrılma oranları artar.

Bunun yanı sıra, mobbinge maruz kalan çalışanlar, işletmedeki diğer çalışanlara da kötü bir örnek teşkil ederler. Diğer çalışanlar, kendilerine de mobbing uygulanabileceğini düşündükleri için işletmeye karşı güvensizlik duyabilirler. Ayrıca, mobbing sonucunda işletmenin itibarı da zarar görebilir ve işveren marka değerini kaybedebilir.

 • Mobbingin çalışan sadakatinde kaybı
 • İşten ayrılma oranlarının artması
 • Diğer çalışanlara kötü örnek olması
 • İtibar kaybına neden olması

Mobbingin önlenmesi ve çalışanların güvenliği için işletmeler, mobbing konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenleyebilirler. Ayrıca, mobbinge maruz kalan çalışanlar için raporlama mekanizmaları oluşturarak, çalışanların sıkıntılarını dile getirmelerine yardımcı olabilirler. İşverenler ve yöneticiler, çalışanların problemli durumlarını takip ederek, erken müdahale etmeli ve sorunların büyümesine izin vermemelidirler.

Mobbingin Türleri

Mobbingin birçok türü vardır ve türler, kim tarafından uygulandıklarına bağlı olarak değişebilir. Yönetimsel mobbing, genellikle yöneticiler veya işletme sahipleri tarafından uygulanan bir türdür. Bu tür, emir verme, yetki kullanımı veya iş yüküyle ilgili kararlarda ayrımcılık yapmak suretiyle gerçekleştirilir. Çalışma arkadaşı mobbingi, diğer çalışanlar tarafından gerçekleştirilen bir türdür ve genellikle kişisel düşmanlıklar ya da kıskançlıklar nedeniyle meydana gelir. Bu tür mobbing, çalışanları fiziksel olarak rahatsız etmek, işlerini yapmalarını engellemek veya işyerinde açıkça reddetmek şeklinde tezahür edebilir. Mobbingin türlerini belirlemek, çalışanların korunmasına ve uygun önlemler alınmasına yardımcı olabilir.

Yönetimsel Mobbing

Yönetimsel mobbing, işletmedeki yöneticiler veya işletme sahipleri tarafından çalışanlara uygulanan mobbing türüdür. Bu tür mobbing genellikle yetkili kişilerin güçlerini kötüye kullanmasıyla başlar. Yöneticiler, çalışanları cezalandırmak veya onları istifaya zorlamak için çeşitli taktikler kullanır.

Bu taktikler arasında iş yüklerinin yoğunlaştırılması, çalışanların işleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı veya gereksiz yere eleştirilmesi, işyerinde yalıtılma, ödevlerin gerçekçi olmayan bir şekilde verilmesi ve daha pek çok taktik yer alabilir. Yönetimsel mobbing, diğer mobbing türlerine kıyasla daha yaygın olabilir ve işyerlerinde çalışanların yaşadığı problemlerin çoğunun kaynağıdır.

Çalışma Arkadaşı Mobbingi

Çalışma arkadaşı mobbingi, iş yerindeki bireyler arasındaki bir güç mücadelesidir. Mobbingin en yaygın türüdür ve sıklıkla olaylar birbirine karşı düşmanlık ve kıskançlık şeklinde ortaya çıkar. Bu tip mobbing, genellikle iş arkadaşlarının birbirlerine saldırdıkları ve aralarında taciz, sözlü saldırı veya iş ortamındaki düzgün ilişkiyi bozmaya yönelik davranışlar gösterdikleri durumlarda meydana gelir.

 • Açıkça yapılan sözlü saldırılar, aşağılanmalar veya tekrarlanan suçlamalar
 • Önemli iş bilgilerinin kaybolması, iş arkadaşları tarafından işlerin sekteye uğratılması

Çalışma arkadaşı mobbingi, iş arkadaşları arasında rekabete ve çekişmeye neden olabilir ve çalışanlar arasında yapılan davranışsal saldırılar, mağdurların uzun süreli stres ve kaygılarına neden olabilir. İş yerinde güvenli bir ortamın oluşturulması için örgüt kültürünün geliştirilmesi ve çalışanların birbirleriyle sağlıklı bir şekilde işbirliği yapması gerektiği unutulmamalıdır.

Mobbingin Önlenmesi ve Çözümü

Mobbing, çalışanlar ve işletmeler için ciddi bir sorun teşkil edebilir. Bu nedenle, Mobbingin önlenmesi veya durdurulması için alınabilecek önlemler vardır.

Önleme Stratejileri:

 • İşletmeler, tüm çalışanların Mobbing hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamalıdır. Bunun için eğitimler düzenlenebilir.
 • İşletmeler, çalışanlara Mobbing’i raporlama konusunda cesaret vermeli ve gerekli olan desteği sağlamalıdır.
 • İşletmeler, Mobbing’in oluşmasını engellemek için iş yükünü yönetebilir, kaynakları doğru yönlendirebilir, açık ve anlaşılır iletişim politikaları benimseyebilir.
 • İşletmeler, çalışanları arasındaki iş koşullarını düzenleyebilir, örneğin performans ölçütleri belirleyebilir.

Çözüm Stratejileri:

 • İşletmeler, Mobbing kurbanlarının ve şahitlerinin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için destek sağlayabilir.
 • İşletmeler, Mobbing kurbanlarını korumak için kurumsal politikaları güçlendirebilir ve Mobbingi kabul etmeyen bir iş kültürü benimseyebilir.
 • İşletmeler, Mobbingi önlemek veya durdurmak için gözlemciler veya arabulucular kullanabilir.
 • İşletmeler, Mobbing’i önlemek veya durdurmak için açıkça belirlenmiş prosedürleri uygulayabilir.

Mobbing, bir işyerindeki çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkların yol açabileceği potansiyel olarak ciddi bir sağlık sorunudur. Mobbingin birçok farklı şekli ve etkisi vardır, bu nedenle işletmelerin ve çalışanların bu konuda bilinçli olması ve önlemler alması önemlidir. İşletmelerin Mobbingi önleme veya durdurma stratejileri, çalışanların sağlığına ve işletmelerinin başarısına katkıda bulunabilir.

Önleme Stratejileri

Mobbingin önlenmesi için işletmeler, çalışanların omuzlarında oluşabilecek ağır yükleri azaltabilecek birçok farklı yöntem kullanabilirler. İşletmeler, bu problemin başlangıç noktasını bir an önce tespit ederek, mobbingi önleyebilir ve çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarını koruyabilirler.

Mobbingin önlenmesi için en önemli strateji, eğitimdir. İşletme sahipleri, mobbingin ne olduğunu, uygun iletişim kanallarının nasıl kurulacağını ve bu yöntemlerin, doğru değerlendirme teknikleri uygulandığında işletmeleri nasıl nasıl etkileyebileceğini açıklayan bir eğitim programı oluşturabilirler.

 • İşletme sahipleri, çalışanlarına işyerinde nasıl davranılacağı konusunda açık ve net bir politika belirlemelidir.
 • Çalışanların birbirleriyle iletişim kurması için uygun bir ortam sağlanmalıdır.
 • Yöneticiler, çalışanlar arasında birbirlerinin iş yüklerine saygı duyma politikaları oluşturabilirler.

Eğitimlerin yanı sıra, gözlemciler de mobbing durumlarını tespit etmek ve önlemek için kullanılabilir. Gözlemciler, işyerindeki durumları takip ederek, mobbingin nasıl başladığını ve işyerinde bu tarz vakaların engellenmesine yardımcı olabilirler.

Çözüm Stratejileri

Mobbing durdurulması veya çözümü için birçok strateji uygulanabilir. Etkili bir stratejinin uygulanması çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığını korur ve işletmenin üretkenliğini arttırır. Mobbing durumları için önerilen çözüm stratejileri şunlardır:

 • Kurallar: İşletmelerin mobbing olaylarını önlemek amacıyla çalışma ortamında çeşitli kurallar belirlemesi ve bu kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesi gerekir.
 • Gözlemciler: İşletmeler, çalışma ortamında gözlemciler kullanarak mobbing vakalarını engellemeye çalışabilir. Gözlemciler, mobbing vakalarını çözmeye yardımcı olacak verileri toplayabilirler.
 • Eğitimler: İşletmeler, çalışanlarına, mobbingin neden zararlı olduğu ve nasıl önleneceği konusunda bilgi vermek için eğitimler düzenleyebilir.
 • Sosyal destek: İşletmeler, çalışanlarına psikolojik destek sağlayan programlar veya danışmanlık hizmetleri sunabilir.

Bu stratejilerin uygulanması, mobbingin engellenmesine ve çalışanların işyerinde daha mutlu ve sağlıklı bir ortamda çalışmasına yardımcı olabilir. Önemli olan, işletmelerin mobbing olaylarını önlemek için adımlar atmaları ve çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak bir ortam yaratmalarıdır.

Yorum yapın

casibom